Hvor vil du hen herfra?   MÅNS GULLESSON Ur Sten Thelaus släktutredning: Elias Thelaus förfäder.

Källorna om Måns Gullesson är dels 1535 års hjälpgärd För Ångermanland,dels Stockholms tänkeböcker. Hjälpskattelängden 1535, i anledning av kriget mot Lübeck, upptar endast förnamnet och den skatt som erlades, 10 öre för varje skattebonde, 8 öre för landbonde (arrendator) och 5 öre för husarm. De fattiga var befriade från skatt. För Mälby, som denna tid räknas till Dals socken, står Måns och han erlågger 10 öre.

Under äldre tid var det ingalunda ovanligt, att norrlänningar drog tvister inför Stockholms rådhusrätt, som kanske den tiden ansågs som ett slags högre rättsinstans, hovrätter tillkommo först på 1600-talet. En orsak härtill kan ha varit, att man ej litade på att en rättvis dom skipades vid tinget, där släktskap och naboskap kunde medföra otillbörlig hänsyn.

Ur genealogisk synpunkt finns åtskilligt att hämta ur Stockholms tänkeböcker. 12 aug 1499 uppräknas Måns Gullessons vittnen i Torsåkers skeppslag i Ångernanland "huilke som vitnede om then oret hanom sked aer aff prestin etc". Hur processen slutade är okänt.

Tänkeböckenna tiger och en lucka i serien finns från april 1500 till 1503. Att föra en process med så många långväga vittnen, 9 st, bör ha varit kostsamt. Tyvärr anges ej närmare Måns Gullessons hemort, varför upplysningen genealogiskt sett är osäker.

En Magnus Gullesson omtalas 1492 från Hälsingland i samband med en penningtransaktion. Utgivaren av tånkeboken anser tydligen att han hör hemma i Ångermanland och är samma person, som omtalas i tärikehoken 1499. På säker mark är man dock i tankeboken 1547 och jag återger det utförliga rättegångsrefe-ratet; Mons: Gullesson, Hustru Karin.

Anno Domini 1547 then 26 dagen maii såtte för retta på Stockholms rådhus her Peder Bragde, her Jörenn Nordman, Botuedh Larson slodzfogte, M. Olaff Petri Kyrkherren, Jacob Bagge, Staffan Szasse samt med borgmestere och råådh ther sarnestedz.

Thene dag kom jn för rettenn för förne erlige herrar och oss hederliig man Her Hindriich, kyrkeherre i Töråker j Anghermanelandh. fulmyndug på sin hustrves faders wegna, Mons Gulleson Medelby j Offre lenes och hans viderpartt med honom, Peder scriffuare, huilkin hustru Karines saluge Lasse Monsons hustrues fulmyndug war att sware för henne.

Tenne her...............................Dherföre döpde wij samme aegtenskap för fult och giilt. Och all then arffue lott Mons Gullson tilfaller ephter Swerigis heskriffne landzlag, som aer twedelane i all lösséra, schall han haffuc och hustru Karin en triding aff lössöran. Och med thetta besked viiste the baden aff etc."

Av protokt)llet får vi veta, att kyrkoherden i Thorsåker, herr Henrik, var gift med en dotter till Måns Gullesson samt att Mäns hade en son, Lasse Månsson, som omkommit och att tvisten gällde fördelningen av lösöret mellan änkan Karin och Mäns.Om eventuellt jordinnehav sägs ingenting och detta med rätta.

Någon delning av jorden mellan Karin och Mäns kunde ej ske, såvida det ej rörde sig om intaga å allmänningsjord, som räknades som lösöre, Gällde det däremot jordafång genom arv förblev jorden vanligen inom släkten. fädernejord innom mannens, mödernejord inom hustruns släkt. Måns Gullesson var vid tiden för rättegången en gammal man.

Opdateret d. 17.05.2011